Kiểm tra thời gian sử dụng còn lại trước khi thực hiện việc reset thời gian dịch vụ Remote Desktop Services

 • Truy cập vào CMD, sử dụng câu lệnh sau để kiểm tra thời gian sử dụng còn lại
wmic /namespace:\\root\CIMV2\TerminalServices PATH Win32_TerminalServiceSetting WHERE (__CLASS !="") CALL GetGracePeriodDays

Reset thời gian sử dụng dịch vụ Remote Desktop Services

 • Áp dụng đối với các phiên bản Windows Server 2016, 2019
 • Mặc định khi cài đặt dịch vụ ta sẽ có 120 ngày để trải nghiệm sử dụng, hết thời gian này thì ta sẽ không sử dụng được dịch vụ. Khi đó ta có 2 giải pháp là mua giấy phép để sử dụng hoặc là reset lại thời gian sử dụng thành 120 ngày.
 • Để có thể reset thời gian sử dụng, ta cần thực hiện 3 bước sau:

1. Thay đổi phân quyền trong khoá Registry

 • Truy cập vào đường dẫn sau trong Registry
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM\GracePeriod
 • Chuột phải vào khoá “GracePeriod” chọn Permissions…
 • Vì một số lý do, mặc định Windows Server sẽ không cho phép ta xoá khoá này dù tài khoản ta đang dùng có đang là Administrator. Do đó ta cần phải thiết lập quyền hạn chỉnh sửa khoá này cho nhóm tài khoản Administrator
 • Chọn mục Advanced
 • Chọn Change
 • Tìm đến group Administrators và chọn group này. Sau đó check chọn tuỳ chọn như hình
 • Chọn OK, Yes để xác nhận thiết lập phân quyền cho group Administrators
 • Lúc này ta sẽ thiết lập quyền chỉnh sửa cho group Administrators. Chọn Full Control cho group Administrators như hình. Bấm OK để hoàn tất.

2. Xoá đi khoá “Timebomb” trong nhánh Registry

 • Chuột phải vào khoá Registry như hình chọn Delete
 • Xác nhận thực hiện việc xoá khoá Timebomb

3. Khởi động lại server để tiến hành cập nhật. Sử dụng câu lệnh kiểm tra thời gian sử dụng còn lại.